Algemene voorwaarden

Artikel 1. Draagwijdte

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op al onze offertes, mededelingen, aanvragen en koop-verkoopovereenkomsten waarbij wij als partij betrokken zijn. Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden ziet hij af van eventueel bestaande eigen voorwaarden. Ingeval de bestelling mondeling of via mail gebeurt kan de klant de toepasselijkheid van onze voorwaarden niet betwisten, indien hij van de tekst ervan, ter gelegenheid van documenten opgesteld naar aanleiding van vroegere bestellingen of de uitvoering daarvan, kennis heeft kunnen nemen.
2. Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Zij laten het overige deel der voorwaarden onverminderd van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 2. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie die van ons uitgaat, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, emails, websites of catalogi. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Wij hebben het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud van de verschillende communicatievormen van ons is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin emails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen.

Artikel 3. Aanbiedingen en bevestigingen

1. Al onze offertes zijn slechts ter indicatieve titel en geheel vrijblijvend. De koop-verkoopovereenkomst wordt eerst dan geacht te zijn tot stand gekomen door onze schriftelijke aanvaarding. Behoudens bij schriftelijke bevestiging of bevestiging per mail door ons, geldt een order slechts als aanvaard door ons indien een begin wordt gemaakt met de uitvoering ervan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor ons onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Wij en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Artikel 4. Computer hardware en software


1. Wij zullen de software aan de klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. De software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd bij voltooiing van de installatie.
2. Klachten i.v.m. software-tekortkomingen, fouten, niet of laattijdige leveringen en dit voor software en software toepassingen zowel door ons gefactureerd en geleverd, als door derden, zelfs deze waarmede wij nauw samenwerken, geven onze afnemers nooit het recht tot niet-betaling van bestelde of geleverde hardware apparatuur, ook indien deze door bovenstaande redenen niet of onvoldoende kunnen worden gebruikt.
3. De software mag door de klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle verkopen worden tegen de op de datum van de aanbieding geldende tariefprijzen gedaan. Indien aan een klant kortingen worden toegestaan, gelden die uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze toegestaan worden. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van de klant, een recht op gelijkaardige kortingen op latere bestellingen.
2. Alle prijzen zijn vastgesteld in functie van de productiekosten, wisselkoersen, belastingen en toltarieven welke gelden op de dag van de orderbevestiging. Nadien blijven wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te veranderen wanneer voor ons prijsverhogingen optreden, ingevolge de ongunstige evolutie van een of meerdere der voormelde factoren, op het tijdstip van levering, ook al was deze evolutie reeds op de dag der orderbevestiging te voorzien.
3. Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn exclusief btw. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. De datum dat de te betalen som op onze bankrekening staat, wordt aangenomen als de datum van de betaling.
4. De klant is ons de prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd. Alle onze aanbiedingen zijn vrij van verplichtingen. Wij kunnen op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn

1. De leveringstermijnen worden door ons vastgesteld maar zijn steeds benaderend. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
2. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hen uit de overeenkomst, of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst, mocht voortvloeien. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Lebon IT Services neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden.
3. Wij verbinden ons er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
4. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende en ontbindende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van de klant, zodat wij ten allen tijde gerechtigd zijn voor de levering voldoende zekerheid van betaling te verlangen; wanneer naar onze mening deze zekerheid niet kan geleverd worden, zijn wij gerechtigd elke verdere levering te weigeren en een al dan niet gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade.
5. Leveringen geschieden af ons magazijn of gebeuren rechtstreeks bij de klant. Gesplitste leveringen zijn toegestaan.
6. Ingeval de goederen door ons worden getransporteerd, vallen de vrachtkosten ten laste van de koper wanneer de totale aankoopwaarde van de vervoerde goederen minder dan €375 bedraagt. Bij weigering van inontvangstneming worden de retourkosten evenals de opslagkosten forfaitair aan €1,5 per dag aan de koper in rekening gebracht. Indien de goederen niet binnen de week vanaf retourzending of uiterlijk op de laatste dag van de factuurmaand door de klant worden afgehaald, zijn wij gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de betrokken bestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant, met toepassing van het bepaalde in artikel 14.2.
7. Ingeval niet wordt overeengekomen dat het transport door ons gebeurt, dient de klant de bestelde goederen af te halen binnen drie dagen nadat hij door ons verwittigd werd dat ze ter zijner beschikking staan. Ingeval de bestelling mondeling gebeurde, houdt de opstelling van de afleveringsbon, het vermoeden in dat de klant op het ogenblik van de bestelling er mondeling van verwittigd werd dat de goederen in voorraad waren en in onze magazijnen op dezelfde dag te zijner beschikking stonden. Indien de bestelde goederen niet binnen de voormelde termijn van drie dagen worden afgehaald, zijn wij gerechtigd de klant een opslagvergoeding van €12,5 per bijkomend dag aan te rekenen. Indien de bestelde goederen niet binnen de week vanaf hun terbeschikkingstelling of uiterlijk op de laatste dag van de factuurmaand worden afgehaald, zijn wij gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de betrokken bestelling te beschouwen met toepassing van het bepaalde in artikel 14.2.
8. Indien goederen door de klant zonder ons uitdrukkelijk akkoord, worden teruggezonden, hebben wij het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de betrokken koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen met toepassing van het bepaalde in artikel 14.2.

Artikel 7. Betalingen

1. Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en/of op de factuur vermelde rekeningnummers uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een protest binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum. Alle factuurbetwistingen dienen met aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gesignaleerd te worden op straffe van verval en niet-toelaatbaarheid der betwistingen.
2. De uitgave van wissels en orderbriefjes brengt geen novatie met zich mee.
3. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige tegenvordering zijnerzijds.
4. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening, ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur, overeenkomstig de in lid 1 bepaalde voorwaarden.
5. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijke, op de vervaldag van een factuur heeft tot gevolg dat:
a.) alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden
b.) alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest afwerpen van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan
c.) alle verschuldigde bedragen die niet betaald worden binnen de 14 dagen, na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van €50 ten titel van forfaitaire vergoeding van onze buitengerechtelijke incasseringskosten
d.) er van rechtswege en zonder voorafgaande sommatie verval is voor alle afwijkende en/of bijkomende voorwaarden welke in het voordeel van de klant werden overeengekomen, o.a. inzake kortingen en betalingsmodaliteiten, ongeacht of zij werden toegestaan voor een individuele bestelling dan wel voor alle bestellingen binnen een bepaalde of onbepaalde periode
e.) wij ons het recht voorbehouden om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten
f.) wij het recht krijgen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten met toepassing van het bepaalde in artikel 14.2

Artikel 8. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij ons, hetzij onze leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Indien wij bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of ander onvoorziene omstandigheden verhinderd worden onze verplichtingen tegenover de klant na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts tot een deel daarvan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, hebben wij, onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De klant is in alle gevallen gehouden het hem geleverde te betalen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de geleverde goederen ons eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling van de verschuldigde prijs door de klant.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle software, hardware of andere materialen die door ons aan de klant worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers, en de klant verkrijgt daardoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door ons en de klant ondertekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van onze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de koper er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in ons klantenbestand. Wij zullen deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

Artikel 12. Klachten en waarborgen

1. Klachten betreffende het ontbreken van bepaalde goederen of onderdelen welke nochtans op de leveringsbon zijn aangeduid, of betreffende zichtbare gebreken van de geleverde koopwaar moeten ons schriftelijk, binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen, ter kennis worden gebracht. De gebrekkige goederen dienen na ons voorafgaand akkoord, op straffe van verval van de klacht, binnen hetzelfde tijdsbestek te worden teruggezonden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist wordt bevonden, zullen wij, naar onze keuze, de door ons als defect erkende stukken, voor zover zij onze waarborg genieten, op onze kosten vervangen of herstellen. In dit geval nemen wij ook de retourkosten op ons.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld door ons, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a.) niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. De klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b.) wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c.) voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.
d.) de door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de klant te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de klant geleden schade.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie, of nog zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor elke koopovereenkomst - al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd - als van rechtswege ontbonden te beschouwen, ten laste van de klant, enkel door het zich voordoen van een der hierboven opgesomde gebeurtenissen. Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt ten laste van de koper, zal hij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
2. In alle gevallen waarin een koopovereenkomst door ons krachtens deze algemene voorwaarden als ontbonden wordt beschouwd, heeft de ontbinding plaats op de dag van de verzending van een aangetekend schrijven door ons aan de koper. In alle gevallen waarin een koopovereenkomst door ons krachtens deze algemene voorwaarden als ontbonden, ten laste van de koper, wordt beschouwd, hebben wij het recht reeds overgedragen, doch onbetaalde goederen terug te vorderen.

Artikel 15. Betwistingen

Alleen de rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van alle betwistingen.