Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van ons bedrijf (hierna genoemd "wij" of "ons"). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacyverklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze website www.lebonit.be (hierna genoemd de "Website") en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Lebon IT Services nv. en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Lebon IT Services nv.  verzamelt, alsook over de wijze waarop Lebon IT Services nv. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 Lebon IT Services nv. wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de "Privacy Wetgeving", te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het beroep doen op de diensten van Lebon IT Services nv., het aankopen van producten, het bezoeken van de Website, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een event en/of elke vorm van communicatie met Lebon IT Services nv. impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Lebon IT Services nv. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van Lebon IT Services nv.

I. Soorten persoonsgegevens 

Lebon IT Services nv. kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

• Naam 
• Voornaam 
• Woonadres 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer (vast en/of gsm) 
• Fax 
• Klantnummer 
• Bedrijfsnaam 
• Btw-nummer 
• Functie binnen de onderneming 
• Bedrijfsadres 
• Facturatieadres 
• Bankrekeningnummer 
• Betaalgegevens 
• Accountnaam 
• Wachtwoord 
• Handtekening en paraaf 
• Bedrijfslogo 
• Communicatievoorkeur 
• Inhoud van berichten (sms, e-mail, chat,...) 
• Informatie over communicatiesessies met helpdesk 
• Tickets 
• IP-adres 
• Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier 
• Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Lebon IT Services 
• Foto's

Lebon IT Services nv. verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Lebon IT Services nv., bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Lebon IT Services nv. toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van: 
- Een samenwerking met Lebon IT Services nv. 
- Correspondentie met en uitgaande van Lebon IT Services nv. 
- Het gebruik dat u maakt van de diensten van Lebon IT Services nv., al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat 
- Bezoek aan het gebouw van Lebon IT Services nv. 
- Het uitwisselen van business cards 
- Het opvragen van een offerte 
- Bezoek van de Website 
- Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website) 
- Het inschrijven voor events, etc. 
- De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u de klantendienst contacteert) 
- Etc.

De door Lebon IT Services nv. verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens 

Lebon IT Services nv. kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Lebon IT Services nv. (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het contactformulier)
 • Follow-up na een meeting De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)
 • Als referentie bij onze externe communicatie, op onze website en offertes (naam en logo van uw bedrijf)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en - desgevallend - op grond van uw expliciete goedkeuring -
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken -
 • Bevestiging van inschrijving voor een event, etc.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Etc.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Lebon IT Services nv. of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Lebon IT Services nv. rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lebon IT Services nv. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden 

Lebon IT Services nv. zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot Lebon IT Services nv.). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners.

 Indien het noodzakelijk is dat Lebon IT Services nv. in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Lebon IT Services nv. uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Lebon IT Services nv. hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Lebon IT Services nv.
 • Wanneer Lebon IT Services nv. of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Lebon IT Services nv. heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Lebon IT Services nv. uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)' zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Lebon IT Services nv. uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens'.

VII. Uw privacy rechten 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten')

Lebon IT Services nv. wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen:

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@lebonit.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Lebon IT Services nv. te bezorgen via e-mail of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van Lebon IT Services nv. meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven", zoals onderaan voorzien in elke mailing van Lebon IT Services nv.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Lebon IT Services nv. verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Lebon IT Services nv. zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite. Gegevens die worden verzameld via de website worden bewaard in een datacenter in de EU.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Lebon IT Services nv., de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Lebon IT Services nv. in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Lebon IT Services nv. zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Lebon IT Services nv. raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met Lebon IT Services nv.

IX. Update Privacy Verklaring

Lebon IT Services nv. is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen.

Lebon IT Services nv. draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

De Website maakt geen gebruik van Google Analytics en opt-out. Google Analytics gebruikt cookies.

XI. Contacteer Lebon IT Services nv. 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Lebon IT Services nv. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@lebonit.be,
 • Via de post: Lebon IT Services nv.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Lebon IT Services nv, vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Lebon IT Services nv. uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Meer info op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/